Beleid

 

Wil je samenwerking met bedrijven en organisaties structureel stimuleren is een professionele aanpak noodzakelijk. Leg de plannen vast in het algemene beleid van de school. Onder beleid verstaan we een toekomstgericht plan met doelen, middelen, strategie en tijdstippen die de organisatie kiest. Neem in dit beleidsplan een aparte paragraaf op over de samenwerking met bedrijven. De praktische uitwerking van het beleid kan vervolgens worden vastgelegd in een communicatieplan.

> Lees verder in het artikel over communicatie.

 

Stimuleren tot samenwerking

Uit onderzoek van Verbindend Leren 'In beeld bij het bedrijfsleven' is gebleken dat samenwerkingsverbanden tussen scholen en het bedrijfsleven vooral op initiatief van scholen tot stand komen. Dit vraagt van scholen om een beleid, maar vooral om het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden bijvoorbeeld in het communicatieplan. Wie onderhoudt de contacten met bedrijven? Wie benadert 'nieuwe' bedrijven voor samenwerking met de school? Hoe vaak is er contact? Ideeën om schoolbreed in te zetten op samenwerking: 

 • Maak iedere medewerker duidelijk dat hij/zij een visitekaartje is van de school.
 • Vraag medewerkers om in hun omgeving samenwerking met het VMBO te promoten.
 • Vraag medewerkers om in hun eigen omgeving op zoek te gaan naar samenwerkingsmogelijkheden.
 • Tijdens een personeelsvergadering aandacht besteden aan het thema ? netwerken?. Wat is netwerken en hoe pak je dat aan?

Motivatie
Om het werken aan samenwerking goed gestalte te geven, is het een idee om hiervoor een team samen te stellen van een aantal docenten/mentoren. Een deel van de werkzaamheden zal dit team binnen onderwijstijd kunnen verrichten. In de praktijk is echter wel gebleken dat er bij veel scholen onvoldoende mogelijkheden zijn qua menskracht, taakuren en financiën om alles onder schooltijd uit te voeren. Dit vraagt veel van de motivatie van medewerkers. Hoe kunnen scholen docenten/mentoren motiveren om zich in te zetten voor samenwerking met het bedrijfsleven?

 

Om motivatie binnen de organisatie te stimuleren is het van belang om te weten wat motivatie is en waardoor het veroorzaakt wordt. Motivatie zet medewerkers aan tot actie. Er zijn twee soorten motivatie, interne en externe:
Interne motivatie is motivatie die vanuit de persoon zelf komt. De persoon vindt zijn werk en takenpakket leuk, inspirerend en voldoende uitdagend.
Externe motivatie is motivatie die van buitenaf komt en gestaafd wordt door zaken zoals salaris, bonussen, en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Aspecten waardoor mensen gemotiveerd raken:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Successen
 • Erkenning
 • Gezag of autoriteit
 • Vermogen om resultaten te boeken
 • Autonomie, ruimte om beslissingen te maken
 • Vrijheid om zaken te regelen
 • Zekerheid
 • Betekenis, waarde van het werk
 • Verbondenheid met de groep
 • Eigen invulling kunnen geven aan het takenpakket

Binnen het onderwijs is het niet eenvoudig om externe motivatie te realiseren. Er moet aanspraak gedaan worden op de interne motivatie van de medewerkers. Zijn mensen intern gemotiveerd voor een bepaalde taak zijn ze vaak enthousiaster en is de taak vaak langer vol te houden.

 

Team samenstellen
Naast een helder en duidelijk beleid is het samenstellen van een goed team essentieel.

 

Medewerkers die in aanmerking komen. Mensen die:

 • het leuk vinden om contacten te onderhouden.
 • makkelijk in contact komen met mensen.
 • het leuk vinden om naast primaire onderwijstaken ook andere werkzaamheden uit te voeren.
 • die voldoening halen uit het binnenhalen van stageplekken.
 • de blik naar buiten gericht hebben.
 • beschikken over een groot netwerk.
 • ge‹nteresseerd zijn in het bedrijfsleven.

Motivatie tips

 • Behandel iedere medewerker als een individu. Besteed tijd en aandacht aan iedere medewerker om erachter te komen wat voor die persoon belangrijk is.
 • Zorg voor een duidelijke organisatiestructuur. Leg vast wie wat doet en wie verantwoordelijk is.
 • Geef mensen feedback op hun functioneren
 • Betrek medewerkers bij beslissingen

FIilmfragment: Film LOB, fragment: 'Hoe brengen we de interactie op gang?' (klik hier om het filmfragment te bekijken)
Interessante links
Op de website www.loopbaan.nl vindt u onder ? Test jezelf? Allerlei leuke tests waaronder:

'Competentiemodel, test je kwaliteiten en vaardigheden'.
Hiermee kunt u testen welke kwaliteiten & vaardigheden (competenties) goed ontwikkeld zijn en welke u verder kunt ontwikkelen.

 

Loopbaanankers
Waar haalt u uw motivatie vandaag? Wilt u snel zicht krijgen op belangrijke drijfveren, behoeften en loopbaandoelen van uw loopbaan? Met deze test ziet u meteen wat uw motivators zijn. 

 

Persoonlijke bekwaamheden
Wat zijn uw persoonlijke competenties? Breng ze met deze tekst in kaart.printen