Left image

De school naar buiten: voorbeeld van innovatiearrangement

De school naar buiten: voorbeeld van innovatiearrangement.  

Het ontstaan van het project ‘De school naar buiten’ komt voort uit de ervaringen die het Schoonhovens College via hun netwerk met bedrijven en instellingen hebben opgedaan. Incidentele projecten hebben geleerd dat het leren binnen de beroepspraktijk leerlingen enorm stimuleert, motiveert en hen helpt bij de beeldvorming over beroepen. Het regionale bedrijfsleven voelt zich sterk verbonden met de school. Deze verbondenheid is geformaliseerd in de stichting: ‘vrienden van het Schoonhovens College. Inmiddels bestaat de stichting uit meer dan 60 bedrijven en instellingen die op diverse fronten samenwerken. Het Schoonhovens College heeft tevens een intensief samenwerkingsverband met het ID-College (ROC). Met elkaar is het hoofddoel van het project geformuleerd:   Het in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en vervolgopleidingen uit de regio, herinrichten van onderwijsleerprocessen, zodat leerlingen optimaal ondersteund worden in de ontwikkeling van hun leerloopbaan en er een betere aansluiting ontstaat op de vervolgopleidingen en in een later stadium op de arbeidsmarkt   Het project kent drie subdoelstellingen: De leerloopbaan van de leerling centraal stellen, herinrichten van de onderwijsleerprocessen met behulp van het bedrijfsleven en het opzetten van een doorlopende leer/loopbaan tussen het Schoonhovens College en het ID-College. Bij elk subdoel worden diverse pilots voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd. Het project ‘De school naar buiten’ beoogd onder andere de volgende resultaten te behalen:  

 

  • Een ontwikkeld en uitgeprobeerd curriculum van de onderbouw en de bovenbouw waarin het competentiegericht loopbaanleren is ingebed;
  • Een ontwikkeld en uitgeprobeerd curriculum van de onderbouw en de bovenbouw waarin competentiegerichte, loopbaangerichte leersituaties in bedrijven en instellingen zijn ingebed;
  • Een ontwikkelde activerende, uitdagende en loopbaangerichte leeromgeving(simulaties, levensechte opdrachten) op het Schoonhovens College;
  • Een leeromgeving waar reflectieve leerprocessen structureel zijn ingebed voor zowel leerlingen als docenten
  • Getrainde docenten die in staat zijn om netwerkcontacten te onderhouden met bedrijven en praktijkbegeleiders kunnen coachen in het begeleiden van leerlingen en het creëren van leersituaties op de werkplek;
  • Een doorlopende leerlijn loopbaanleren vmbo- mbo met betrokkenheid van bedrijven en instellingen;
  • Met ROC en bedrijfsleven ontwikkelde opleidingsoriëntatie voor vmbo-leerlingen;

De essentie van het project ‘ DE SCHOOL NAAR BUITEN’ van het Schoonhovens College bestaat er uit dat het herontwerp van het onderwijs, waarin het loopbaanleren van de vmbo-leerlingen centraal staat, tot stand komt door een duurzame, structurele samenwerking met meer dan 60 bedrijven en instellingen en vervolgopleidingen in de regio. Samenwerking tussen bedrijven en vmbo-scholen is niet zo vanzelfsprekend als in het mbo. Uniek voor deze situatie is het grote aantal bedrijven dat wil samenwerken en het commitment dat wordt getoond door deze bedrijven.Bedrijven zijn in dit project niet alleen aanbieder van een leerwerkomgeving, maar zelf ook actor in het creëren van leersituaties op de werkplek en het versterken van een levensechte leeromgeving in het Schoonhovens College. Bedrijven en instellingen in de regio zijn dus partner en co-maker in het creëren van loopbaangerichte leersituaties op de werkplek en op school. Alle ontwikkelde activiteiten worden onder regie van de school ontwikkeld en uitgevoerd zodat de school de kwaliteit van het onderwijs kan waarborgen. Met name of de leerling voldoende competenties heeft verworven voor het behalen van een diploma. Deze inspanning komt ten goede aan alle leerlingen van het vmbo, zowel in de onderbouw als de bovenbouw. Mede door de bedrijven is het dus mogelijk om een krachtige loopbaangerichte leeromgeving te creëren voor alle leerlingen. Door intensieve samenwerking met het ID-College wordt het loopbaanleren via een doorlopende leerlijn voorgezet in het mbo. Net zoals de vervolgopleidingen leveren de bedrijven de mogelijkheid om vanaf leerjaar 1 structureel te werken aan de loopbaanontwikkeling van de leerling.  

 

Het Schoonhovens College zal de komende jaren intensief werken aan het creëren van reflectieve leerprocessen binnen en buiten de school. De leerlinggerichte, praktisch gerichte wijze van lesgeven op het Schoonhovens College zal hiertoe bijdragen. Uiteindelijk zullen er loopbaangerichte leerprocessen ontstaan die doorlopen in de ROC’s, waarbij leerlingen een beter beeld krijgen van het beroep,de vervolgstudie, zichzelf en anderen.printen